Gemeenteraad Geel - 6 november 2017

7 november 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

Deze gemeenteraad kregen we te horen dat 3 N-VA-fractieleden ontslag nemen bij hun fractie en als onafhankelijke zullen zetelen. Van een verrassing gesproken.

Verder keurden we de verdere renovatiewerken aan de school van Winkelomheide goed, zorgden we voor het realiseren van de bezoekers- en personeelsparking aan Wedbos, verkochten we stukjes grond van de oude Zeggeloop, en zijn we akkoord gegaan met de splitsing van IKA, de intercommunale via dewelke de stad veel investeringen heeft.
Qua interpellaties bespraken we het vooral over verkiezingsborden, de banken in de stationsstraat en de staat van de verkeersborden.

Op deze gemeenteraad van november waren er 15 punten en 6 interpellaties. Het meest uit het oog springende waren de vele mondelinge vragen die de raadsleden bij aanvang van de zitting vroegen. Ter info: men mag mondelinge vragen stellen op het einde van de vergadering indien men dit bij aanvang van de zitting vraagt. En het venijn bleek inderdaad in de staart te zitten. Drie N-VA gemeenteraadsleden gaven hun ontslag aan de fractie en gaan als onafhankelijke zetelen. Er werd door een ontslagnemend raadslid toelichting gegeven en schijnbaar heerst er frustratie over het reilen en zeilen in hun fractie. Gelukkig is de meerderheid die we in de gemeenteraad hebben als CD&V en N-VA coalitie niet in het gedrang en hebben we nog steeds een ruime meerderheid. N-VA heeft nu 11 zetels, CD&V 10 zetels.

Gewone agendapunten

 • We sloten een recht van opstal af tussen OCMW en stad zodat alles nu in orde is om de parking aan het Sociaal Huis en Wedbos te vernieuwen. Opgelet: het betreft de parking van personeel en bezoekers (daar waar nu al een stuk met een toegangsbareel werkt). Voor wat betreft de parking aan de overkant van de straat, ook wel "modderparking" genoemd , geldt helaas dat de stad niet bevoegd is maar wel het AZ St.Dimpna ziekenhuis. We ijveren er als de stad echt voor om hen te bewegen de parkeerproblematiek op St.Dimpna mee te helpen oplossen (gezien ze zelf toch een belangrijke oorzaak zijn), maar zijn voorlopig star om hierin te investeren.
 • We keurden de bijkomende werken aan de school van Winkelomheide goed. Doordat de gunning van het eerste deel (dat recent afgewerkt is) zo goed meeviel waren er nog subsidies over. Het gaat om 350.000 euro die we voor niets anders konden inzetten. Ik ben blij dat we nu deze gelden dan verder goed besteden. We gaan de turnzaal vernieuwen, het buitenschrijnwerk van de pastorij wordt alsnog aangepakt en ook in de klaslokalen wordt een opfrisbeurt voorzien, tesamen met het vervangen van de ramen en deuren.
  En ik ben heel erg trots dat ik hier als bevoegd schepen van patrimonium ook kan aankondigen dat de eerste zonnepanelen die de stad Geel zal leggen op het dak van deze school komen
 • Tenslotte keurden we ook de splitsing goed die IKA voorstelt. IKA is de intercommunale waarmee de stad, samen met andere gemeenten en steden, participaties en financieringen aanhoudt. De belangrijkste zijn Publigas en Publi-T, dewelke in feite aandelen Elia en Fluxys zijn. Dit is historisch zo gegroeid, en zijn belangrijke strategische participaties voor de energievoorziening in ons land. Daarnaast heeft IKA zeker de laatste jaren ook investeringen gedaan in andere projecten, zoals bijvoorbeeld via Storm in de windmolens aan de autosnelweg ter hoogte van de fly-over.
  Er zijn 5 van zulke intercommunales en de Vlaamse regering heeft nu de wil getoond om deze te fuseren. Bijkomend zou dan ook de nieuwe reglementering moeten gelden dat deze nieuwe vennootschap slechts 15 bestuurders mag tellen. Ter informatie: IKA telt nu 1 bestuurder per stad/gemeente, dus 48 bestuurders. Hetzelfde geldt bij de andere intercommunales.
  Deze zaak kadert dan zeker ook in de hetse die ontstaan is de laatste tijd over de mandaten.

  Het voorstel ligt op tafel om de aandelen Publigas en Publi-T over te hevelen naar IVEKA, de distributienetbeheerder, en de andere participaties in een nieuwe vennootschap, de coöperatieve Zephyr cvba. Ik ben hier voorstander van en heb ook vanuit mijn mandaat als bestuurder - in tegenstelling tot veel van mijn collega's - voor gestemd. Het is nu aan de gemeenten om dit te bekrachtigen of niet te laten doorgaan.
  Meer info vindt u op: https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/Gemeenten-torpederen-fusie-intercommunales/9931305?highlight=ika en https://www.tijd.be/nieuws/archief/Kempense-intercommunale-revolteert-tegen-opgedrongen-fusie/9931808?highlight=ika

Interpellaties

 • Luc Verguts van Open VLD vroeg het bestuur om komaf te maken met de verkiezingsborden die voor de verkiezingen van oktober 2018 geplaatst zullen worden en stelde voor enkel nog te werken met de officiële aanplakkingsborden die door de stad worden geplaatst.
  De burgemeester heeft geantwoord dat ze de fractieleiders in het voorjaar bijeen zal roepen om afspraken te maken.
  Persoonlijk denk ik dat het zeker nodig is om goede afspraken te maken zodat men niet overdrijft met het aantal borden. Ik denk wel dat het - ook in digitale tijden - een belangrijk instrument is om je kenbaar te maken maar dat de hoeveelheid folders die gebust mogen worden beter wat beperkt wordt en er wat minder papier vuil aan gemaakt wordt.
 • Over de banken in de Stationsstraat werden ook vragen gesteld. Is het nu al dan niet de goede beslissing om ze weg te nemen in het kader van het beperken van de overlast?
  Volgens de burgemeester was het in ieder geval zeer dringend noodzakelijk om op te treden, want hadden eerdere methodes geen soelaas gebracht. Ook politie scheen geen grip te krijgen op de situatie en de buurt was ten einde raad. Ik heb zelf ook begrepen dat de situatie echt wel niet te doen was, tot voortdurend urinerende personen (mannen en vrouwen!) ter plaatse in onze Stationsstraat toe. Zelf ben ik natuurlijk niet bevoegd in het dossier, maar ik  geloof dat het moeilijk is om dit op te lossen. Langs de ene kant werken we natuurlijk wel aan beleidsplannen waar we praten over meer groen en meer pleinen - met banken e.d. uiteraard. Langs de andere kant nemen we ze weg in een belangrijke centrumstraat. Niet gemakkelijk, wordt allicht vervolgd!
 • Tenslotte kon ikzelf reageren op vragen ivm de verkeersborden. Er is schijnbaar wat over te doen op facebook en een gemeenteraadslid vroeg naar hoe we te werk gingen en of we wel controle deden.
  Hierop kon ik antwoorden dat ik zo ongeveer een half jaar geleden zelf opdracht had gegeven aan de stadsdiensten om extra in te zetten op controle en het verbeteren van de verkeersborden. Ik stel nu vast dat er een achterstand is opgelopen.
  Hiervoor is een aparte ploeg voorzien die ongeveer 1 dag per week vrijgemaakt wordt om verkeersborden gaan te vervangen, herstellen, af te wassen e.d.
  Dit is echter een werk van lange adem en we hebben niet dadelijk de manschappen om hier nu full-time een ploeg op te zetten. Ik reken er in ieder geval op dat de situatie het volgende jaar langzaam maar zeker verbetert.

Ik verwijs graag nog naar https://geel.notubiz.be/  waar de gemeenteraad sinds kort punt per punt beluisterd kan worden. In tegenstelling tot mijn vorige bericht is het nog niet zo dat u hier een uitgeschreven verhaal kan vinden over wat er in elk punt gezegd is. Men bekijkt of men wenst in te tekenen op deze betalende optie.