Gemeenteraad Geel 6 maart 2017

6 maart 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

Deze 2de gemeenteraad van 2017 was met 21 agendapunten eerder kort maar niet minder boeiend. Voornamelijkste agendapunt was het stopzetten van de herziening van het ruimtelijk structuurplan, en het starten van het "beleidsplan ruimte Geel" (andere vorm voor het "structuurplan" in het kader van nieuwe regelgeving in Vlaanderen).
Bijkomend beslisten we wat we al in het budget hadden goedgekeurd, namelijk de aankoop van 3 bouwgronden in Kwakkelberg waar we als stad iets mee zullen doen voor sociale woningbouw. Hier ben ik als schepen van wonen uiteraard erg blij mee.

Daarnaast waren er wat interpellaties over de mandaten van politici in Geel, verkeersveiligheid rond scholen en vraag naar stand van zaken ivm parkeergebouw ziekenhuis en doortrekken Ring.

Deze gemeenteraad slechts 11 gewone punten, maar wel 10 interpellaties. Boeiende vergadering!

Qua gewone punten wat mij betreft 2 belangrijke punten:

 • Ruimtelijk structuurplan
  • We stoppen met de herziening van het ruimtelijk structuurplan (waar we al sinds 2013 mee bezig zijn) maar starten met het Beleidsplan Ruimte Geel. Kort gezegd: meer van hetzelfde in een nieuw jasje. Niet dat we nu moeten herwerken. Nee: we waren net al aan het werk in dit nieuwe jasje, maar hadden nog een goedkeuring van de gemeenteraad nodig hieromtrent.
  • In principe is het "beleidsplan ruimte Geel" de nieuwe benaming - in lijn met wat men in Vlaanderen aan het doen is - voor alles wat met ruimte en het vroegere "gewestplan" te maken heeft.
   Geel zal als quasi eerste stad de bestemming van zijn ruimte in deze nieuwe vorm hebben. Een voortrekkersrol dus. Het voordeel van deze nieuwe vorm is dat als er  nieuwe inzichten ontstaan in de toekomst, het veel makkelijker zal zijn om het structuurplan, excuseer: het beleidsplan ruimte Geel, aan te passen. Vroeger moest voor een nieuw inzicht in bijvoorbeeld mobiliteit het hele "gemeentelijk ruimtelijk structuurplan" bekeken worden. Met het "Beleidsplan Ruimte Geel" kan je simpelweg het kader "mobiliteit" herbekijken. Dit gaat dus sneller en efficienter kunnen. En dit laatste kan ik alleen maar aanmoedigen!
 • Aankoop gronden Kwakkelberg
  • We kopen 3 bouwgronden aan om zoals afgesproken een deel van de inkomsten uit de verkavelingstaks te besteden aan sociale woningen.
  • Als bevoegd schepen kan ik nu verder op zoek gaan naar hoe we invulling geven aan deze gronden. Ik wil hier niet zelf in woningen investeren maar wel met een partner in zee gaan en de grond bijvoorbeeld goedkoop ter beschikking geven. Ik bekijk samen met de dienst of we hier naar nieuwe woonvormen kunnen kijken en een wedstrijd kunnen uitschrijven om privé en publieke partners mee te laten nadenken om tot een mooi resultaat te komen!
  • Waarom sociale woningbouw? Wel, er staan meer dan 3000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in Geel. Als stad hebben we hier een belangrijke verantwoordelijkheid om ook ons steentje bij te dragen!

De interpellaties op deze gemeenteraad:

 • Mandaten
  • Zoals we hadden kunnen verwachten wordt er ook naar onze "mandaten" geïnformeerd door de oppositie. Met maar liefst 3 agendapunten. De schepenen hebben hun mandaten altijd al openbaar gemaakt en dit is al jarenlang zichtbaar op www.cumuleo.be. Daarnaast is er een lijst die we reeds jaren bijhielden en ter inzage was voor iedere burger of gemeenteraadslid. Deze is nogmaals ter beschikking gesteld. In Geel geen politici die in raden van bestuur zetelen met grote vergoedingen. Er zijn wel de functies binnen de intercommunales uiteraard. Ook ik zit zelf in 2 intercommunales. En ja, hier staat een vergoeding tegenover. Ik ben maar net schepen maar ik denk dat ik maximum op 2500 euro bruto op jaarbasis zal uitkomen. Van graaien is zeker geen sprake met een vergoeding van 200 euro bruto per vergadering voor een 15 vergaderingen per jaar. Intercommunales zijn erg waardevol om gemeente-overschrijdend samen dingen te doen in plaats van ieder apart. Dit is zeer efficiënt! Nadeel is dat iedere gemeente natuurlijk zijn vertegenwoordiger wil, dit is niet meer dan logisch. Wij als Geel ook uiteraard, want zijn steeds bij de grotere betrokken partijen. Moet dit dan betaald zijn? Daarover kan je discussiëren. Hoeveel dat dan moet zijn, daar kan je ook over discussiëren. Echter, een heksenjacht over dit soort mandaten moet mijn insziens zeker niet gemaakt worden. Voor mensen die zich inzetten voor deze mandaten is de vergoeding zeker niet te hoog te noemen. Het gaat zeker niet op om de vergoeding te delen door bijvoorbeeld de 2 of 3uur die zo'n vergadering duurt. 
   Voor de 2 vergaderingen die ik afgelopen 4 maanden had in deze intercommunales heb ik me telkens goed moeten voorbereiden. De inhoud is echt niet makkelijk, de belangen groot en om te weten waar het over gaat is echt wel tijd nodig. Voor de duidelijkheid: ik zit in de Regionale Bestuurscommissie van IVEKA, de intercommunale die elektriciteits- en gasdistributie doet. Ik denk te mogen zeggen dat ik hier als ingenieur energie en schepen van openbare werken op mijn plaats zit.
   Tevens zit ik in IKA. IKA is de investeringsintercommunale waar Geel een stevige positie in heeft. Via IKA krijgt de Stad jaarlijks een 350.000 euro dividenden. Een belangrijke brok dus om te kunnen investeren in onze stad. Ook hier denk ik dat ik mijn meerwaarde heb gezien de aard van de participaties (veel in de energiesector) en mijn kennis van vennootschappen en financiën.
 • Verkeersveiligheid aan scholen
  • De verkeersveiligheid aan scholen is uiteraard een terechte opmerking nadat recent een 6-jarig jongetje spijtig genoeg overleden is in Brugge.
   Binnen mijn bevoegdheden hoop ik in de toekomst zeker ook op infrastructureel vlak de schoolomgevingen nog veiliger te maken. Tot dan denk ik dat de Stad zeker wel haar verantwoordelijkheden neemt waar het kan. De zone 30 is overal ingevoerd, de octopus staat aan (quasi) elke school. Ik denk ook aan het invoeren van enkelrichting in de schoolomgeving van bijv. Burgstraat en Hoogstraat. Maar: ik steek niet weg dat het nog beter kan. Denk maar aan St.Dimpna. En dat brengt me naadloos naar het volgende punt.
 • Regionale ontsluiting
  • De oppositie vroeg terecht naar een stand van zaken ivm doortrekken van de ring. De provincie is opnieuw begonnen met het opstarten van een PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan). Helaas zou ik zeggen, want de plannen waren er al en waren wat mij betreft goed. Echter, ze zijn door de raad van state verworpen omwille van een vormfout (er stond een woordje verkeerd!!!). Ik zal als schepen zelf ook waken over de voortgang van dit dossier. Echter, zoiets neemt tijd en wordt niet zomaar beslist. De noodzaak is wat mij betreft echter duidelijk: een leefbaar St. Dimpna, het weren van zwaar verkeer in ons centrum, het weren van overtollige auto's in ons centrum, verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers in het algemeen, luchtvervuiling door stilstaand verkeer in ons centrum,.... Bijkomend wacht de ontwikkeling van de site van het militair domein op de ontsluiting (vastgelegd dat deze er pas komt na doortrekken Ring) en zelfs de ontwikkeling van KMO-zone in Dessel. Deze laatsten toch ook niet onbelangrijk om voldoende werk in eigen streek te kunnen blijven behouden. Kortom: voor Geel en de regio een ZEER belangrijk dossier.
 • Parkeergebouw aan het ziekenhuis
  • Er werd gewezen op het nieuwsbericht van RTV als zou het ziekenhuis niet verder willen investeren in een parkeergebouw aan het ziekenhuis.
   We hebben dit als bestuur ook zo gehoord (viavia, nog niet officieel). Als stad denken we dan ook dat een parkeertoren echt nodig is. Dit steun ikzelf ook.
   Ik zal mee trachten als stad het ziekenhuis op haar verantwoordelijkheid te wijzen, namelijk op het realiseren van voldoende parking. Nu al het verkeer in de omgeving duwen, daar kan ik niet mee akkoord gaan. Afstappen van een parkeergebouw en nog meer verharden volstaat niet voor voldoende parking en past ook niet in de recente visies ihkv bijv. de betonstop.

Meer info vindt u bij Toelichtingen Gemeenteraad of Verslag op deze pagina.