Gemeenteraad Geel - 30 maart 2017

1 april 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

Op de gemeenteraad van 30 maart werden volgende zaken goedgekeurd:

 • Samenwerkingsovereenkomst met Aquafin, Meerhout, Pidpa,... ivm de werken aan het fietspad van de Tessenderloseweg. 1 van de laatste stappen!
 • De oprichting van een interlokale vereniging voor het project van de Fosterfietsen tesamen met Meerhout en Laakdal. Deze fietsen moeten mensen toelaten om bij potentiele werkgevers te geraken om te solliciteren.
 • De aankoop van enkele percelen voor de realisatie van de voetbalvelden van KFC Beekhoek. Ook hier stilaan alles klaar om naar de realisatie te gaan (einde van het jaar?)
 • Een aantal interpellaties van de oppositie werden beantwoord. Deze handelden over Astor, het vredegerecht  en enkele andere kleinere vragen.

Op de gemeenteraad van 30 maart stonden weer bijna meer interpellaties dan agendapunten op de agenda. Hieronder vindt u een kort verslag!

 • Samenwerkingsovereenkomst werken fietspaden Tessenderloseweg

Omdat er verschillende partijen samenwerken dient er een overeenkomst te zijn voor deze werken. Het gaat hier namelijk over volgende partijen: Stad Geel, Gemeente Meerhout, Aquafin (riolen stad Geel), Pidpa (riolen Meerhout), Vlaams gewest (bevoegde instantie voor de weg). Wie bepaalt welke kosten? Wie is verantwoordelijk voor welke werken? Dat soort zaken worden afgesproken. Deze hindernis is nu genomen en het bestek is bijna af. Nu kunnen we stilaan overgaan tot gunning aan een aannemer. Verwachting is dat einde dit jaar het bouwrijp maken van de onteigende percelen begint en begin volgend jaar de effectieve werken kunnen aanvangen.

 • Oprichten interlokale vereniging voor project Fosterfietsen

De oprichting van een interlokale vereniging voor het project van de Fosterfietsen tesamen met Meerhout en Laakdal is nodig om subsidies te kunnen krijgen vanuit hogere overheid gezien het een gemeenschappelijk project is.  De Fosterfietsen moeten mensen makkelijker toelaten om bij potentiele werkgevers te geraken om te solliciteren.

 • Aankoop percelen voor realisatie voetbalvelden KFC Beekhoek.

Er werd akkoord gegaan voor het kopen van 4 percelen van 2 eigenaars. Op de volgende gemeenteraad zal het laatste perceel nodig voor de ontwikkeling van de voetbalvelden geagendeerd staan. De plannen beginnen stilaan vorm te krijgen. Wel moeten we wederom eerst wachten op de archeologiemensen. Er moeten proefsleuven gemaakt worden vooraleer bouwvergunning kan gegeven worden. Voor de timing is het niet te hopen dat men iets vindt, want dan moeten er feitelijke archeologische werken gebeuren (op kosten van de stad dan nog). Maar panikeren is nog zeker niet nodig dus!  We willen als stad zeker zo goed mogelijk werk maken van het realiseren van de sporttereinen voor KFC Beekhoek. We engageren ons om parking te voorzien en de aanleg van enkele voetbalterreinen. Het wordt zeker een mooie sportsite. De definitieve plannen kan ik nog niet laten zien. Meer info over het RUP zelf vindt u wel hier.

Volgende interpellaties kwamen (onder andere) aan bod:

 • Er werd gepeild naar de stand van zaken van Astor. In de pers kon gelezen worden dat de provincie (bevoegd voor de vergunning nadat enkele partijen in beroep gingen tegen de vergunning van het schepencollege) geoordeeld had dat er opnieuw een openbaar onderzoek moest komen en de gemeenteraad akkoord moest gaan. Hoe zit dit nu juist?
  Op het schepencollege waar we het Astorproject vergunden werden 2 extra voorwaarden opgelegd aan het project. We wilden namelijk veiligstellen dat de groene omgeving van het project publiek toegankelijk blijft (vermijden dat er ooit een hek rond het domein komt). Tevens beslisten we ook om in de Groenhuis geen open grachten te voorzien maar inbuizing zodat we meer plaats hebben voor de fiets-o-strade, een goede rijweg en een goed voetpad. Dit betekent echter dat er meer buffering voorzien moet worden elders ter compensatie van de open grachten. Deze buffering legden we Astor op.
  Deze wijzigingen betekenden echter dat het openbaar onderzoek dat had plaatsgevonden niet toelaat aan de burgers om het project volledig te beoordelen. Dit zijn namelijk extra feiten. Ook in de mobiliteitsstudie werden fouten ontdekt gedurende het onderzoek dewelke zijn aangepast. Maar iemand die de eerste dag de dossiers gaan inkijken was had dus niet de definitieve situatie kunnen inkijken. Het openbaar onderzoek moet dus opnieuw. Ook de gemeenteraad moet zich nu uitspreken over de wegenis, gezien het feit dat de weggetjes doorheen het groen een semi-publiek karakter krijgen. Wegen zijn bevoegdheid gemeenteraad dus schijnbaar ook voor wegen die publiek karakter hebben.
  Op zich volg ik de deputatie in hun standpunt. Dit is correct. Qua inhoud denk ik dat we als stadsbestuur kunnen zeggen dat het enkele wijzigingen zijn die we beslisten om tegemoet te komen aan de Geelse burger (publiek karakter van het groen, veilige weg en mogelijkheid om in de straat te parkeren voor mensen van de Groenhuis). We wachten dus af en beoordelen het dossier dan opnieuw.
 • Het dossier van het vredegerecht kwam ook ter sprake. Ook een spijtig dossier en als schepen van patrimonium binnen mijn bevoegdheden. We betreuren als stad de beslissing van de FOD justitie. We hebben een mooi vredegerecht gebouwd, op een mooie locatie en met alles erop en eraan. We hadden dus gehoopt dat zij zouden toehappen! Hier is de laatste 2 jaar door heel wat mensen op hogere politieke niveau's ook erg voor gelobbyd. Helaas echter...
  Hoe kon dit gebeuren? Wel, ten tijde van de voorbereidingen van de Ecodroom was het huisvesten van het Vredegerecht een gemeentelijke bevoegdheid. Omdat de plaats op de Pas waar het vredegerecht nu zit helemaal niet meer voldoet stelde de stad voor om een nieuw gebouw te plaatsen dat dan kon dienen. Hierover zijn heel wat briefwisseling en werkvergaderingen geweest en het was duidelijk dat dit zo ging gebeuren. In 2014 echter is de bevoegdheid voor het huisvesten van een vredegerecht overgegegaan van de gemeenten naar de Regie der gebouwen. En plots geraakte er dus geen contract meer getekend. Maar het vredegerecht stond er al wel en was helemaal ingericht naar de (dure) smaak van de mensen van FOD justitie. Een uiterst vervelende zaak (en geldverspilling waar ik serieuze maagpijn van krijg)!
  We zullen als stad een dossier opmaken om bij de betwistingencommissie van de Regie der gebouwen binnen te doen op basis van hun pre-contractuele aansprakelijkheid. Hopelijk kunnen we schadevergoeding bekomen!
  De dienst patrimonium is ondertussen volop bezig met het bekijken wat we met deze gebouwen zullen doen. Allicht zullen we ze als stadsbestuur zelf nuttig aanwenden door het te gebruiken als trouwzaal/vergaderzaal/ontvangstruimte. De kantoorruimtes zullen ook een nuttige invulling krijgen.
  We beslisten tevens dat we ons als stadsbestuur engageren om de vrederechter 2 halve dagen zitting te laten geven zodat er toch nog recht gesproken kan worden in onze stad. Ook dit zal allicht dan in deze zaal gebeuren die we echter multi-functioneel zullen inzetten. Want laat 1 ding duidelijk zijn: ik zal steeds toekijken op efficiënt gebruik van onze gemeentelijke middelen. Het is niet omdat we nu met dit gebouw blijven zitten dat we wat gaan verzinnen om ermee te doen. Het tegendeel is waar. Elke m² gebouw dat we als stad bezitten moet een 100% waardevolle invulling hebben. Zoniet kunnen we beter verhuren of verkopen.
  Ik denk dat niet veel mensen weten waar dit gebouw staat. Wel, het is gelegegen aan de Ecodroom ter hoogte waar je met de trap naar beneden naar de ondergrondse parking gaat. Je kan gerust eens iets verder gaan en dan zie je het staan. Het Nieuwsblad heeft de locatie wel gevonden en maakte een foto: klik hier. Nu kan iedereen op zoek :)
 • Verder waren er nog enkele vragen over het project "met belgerinkel naar de winkel", het gasthuismuseum, de dienstverlening op afspraak, de Citie-app en de renovatiewerken aan parking Nieuwstraat.