Gemeenteraad Geel - 11 december 2017

12 december 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

Op deze langere gemeenteraad 33 agendapunten en 11 interpellaties. Een stevige avond waarin de projecten en werking van de stad voor 2018 werd vastgelegd door het beslissen van de stadsbegroting. Daarnaast stevige discussies over de Tessenderloseweg, de Retieseweg & St.Dimpnaplein, Elsum en heel wat andere zaken.

Op deze weggesneeuwde gemeenteraad vergaderden we met 28. Er waren 5 afwezigen voor deze belangrijke gemeenteraad waar de stadsbegroting wordt beslist.

Gewone agendapunten

 • Om te beginnen moesten we de 3 onafhankelijke raadsleden (die vorige zitting ontslag namen uit de N-VA fractie) vervangen in alle raden waar ze namens de meerderheid zetelden. Uiteraard kunnen zij het stadsbestuur niet meer vertegenwoordigen nu ze geen deel meer uitmaken van de meerderheid.

 • Daarna beslisten we over het stadsbudget. CD&V Geel heeft hierover al een artikel gepubliceerd. Ik stel voor dat u daar enige info hieromtrent leest. Daarin ben ik blij dat ik persoonlijk heb kunnen zorgen voor investeringen in duurzame energie, namelijk LED-verlichting op de openbare wegen en zonnepanelen op verschillende gebouwen (lees artikel hier). Ook budgetteerde ik 30.000 euro voor fietsbeleid in 2018 (fietsstallingen, quick wins in infrastructuur, ...).
  Het was interessant om mee te werken aan een stadsbudget waar voldoende ruimte is voor investeringen. Het is belangrijk een voldoende investeringsritme aan te houden, zoniet schuiven we de problemen voor ons uit en riskeren we voor onoverkomelijke uitgaven in de toekomst te staan.

 • Ook aan de agenda stond het bestek voor het vernieuwen van het sanitair en omkleedruimte van de school te Vogelzang 81 in Punt. Deze site is van de stad maar wordt verhuurd aan het vrij (katholiek) onderwijs. Er is echter ook de chiro gevestigd, net als de korfbal en KWB voetbal. Het is dus een investering die velen dient. De oude locatie wordt afgebroken en een nieuw gebouw zal volgend jaar verschijnen. Deze investering van 325.000 euro zal vele kinderen en verenigingen blij maken, de huidige ruimte waren ook helemaal opgeleefd.

 • Het schepencollege gaf enkele weken al een bouwvergunning aan IOK voor een nieuw industrieterrein aan Liesel. Ook dit is een goede zaak voor onze stad, bedrijven zorgen voor werkgelegenheid in de omgeving en ook inkomsten voor de stadskas. Hier kunnen we dan uiteraard niet tegen zijn. Er waren ook geen bezwaren, dat maakt het des te beter. De gemeenteraad schafte in deze zitting de huidige weg af tussen Vossendaal en de brug Liessel. Ook de Verdonckstraat werd afgeschaft.  Een nieuw wegtracé zal aangelegd worden doorheen het gebied om het nieuwe bedrijventerrein te ontsluiten. De verbinding met Vossendaal en brug Liessel komt dus terug maar via een ander tracé. IOK zal hier allicht in 2018 mee van start gaan, maar dit is aan hen uiteraard.

 • Er werd een subsidiereglement goedgekeurd dat toelaat dat handelaars die buiten het kernwinkelgebied in Geel een winkel hebben en verhuizen naar binnen het kernwinkelgebied (Nieuwstraat (alle huisnummers), Markt (alle huisnummers), Pas Van 1 tot 113 en van 2 tot 96) een subsidie ontvangen om de verhuiskosten te helpen dragen. De subsidie bedraagt 80% van de verhuiskosten met een maximum van 7500 euro. Hopelijk kan deze steun enkelen overtuigen om hun zaak te verhuizen en zo onze kern qua handel te versterken!

Interpellaties

 • De herinrichting van Elsum is in het budget 1 jaar verder geschoven naar 2019. Reden is het feit dat onze rioolbeheerder Aquafin nog bezig is met het bekijken van het hele project (Elsum, Drijhoek, Tulpenstraat, Eikenstraat). De discussie omtrent het al dan niet enkelrichting worden van straat Elsum is hierdoor iets minder dringend. Collega schepen Pieter Verhesen (NVA) beloofde met de bewoners in overleg te gaan maar liet uitschijnen dat door het aquafin project de dringendheid minder is.
 • De herbestemming van het vredegerecht werd terecht nog eens geagendeerd door de oppositie. Ik kon antwoorden dat we intern al heel wat hebben doorgerekend om er zelf gebruik van te maken. Er lag een mooi scenario op tafel dat de puzzel deed passen om stadsdiensten bij elkaar te brengen (bijv tussen OCMW en Stad Geel, die vanaf 2019 samengevoegd worden) Dit brengt echter een hele rij verhuizingen op gang binnen stadhuis en OCMW, die duurder uitvallen dan verwacht en dan toch niet gewenst zijn op dit moment. Hierdoor is wel wat tijd verloren gegaan, maar niet elke rekenoefening is een succes uiteraard. Ondertussen hebben we wel ingebrekestellingen verstuurd aan de FOD Justitie en de Regie der gebouwen om de schade te recupereren. Verder kijken we op dit moment naar verhuring (extern of aan een gelieerde partij) om het vredegerecht op korte termijn een bestemming te geven.
 • Onze coalitiepartner kwam ook met een interpellatie. Over de ontlasting van St. Dimpna dan nog wel. Een punt waar we als CD&V ook al jaren alles voor doen, maar helaas in het verleden geconfronteerd werden met het schorsen van het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) dat het doortrekken van de ring voorzag (een ontsluiting voorzag tussen de Retieseweg en de Dr. Van De Perrestraat). We juichen elk initiatief toe en zijn we blij dat N-VA eindelijk het probleem erkent, maar we zouden liever een maximale inzet zien voor het realiseren van het doortrekken van de ring. N-VA stelde voor om aan minister Weyts een brief te sturen om tolheffing in te voeren. Ik verwijs graag naar het artikel van GeelFM over de mening van CD&V Geel, mezelf persoonlijk en de andere partijen.
 • Verder vele antwoorden op de vragen van onafhankelijk raadslid Patrick Graux met zijn bemerkingen op het realiseren van de fietspaden van de Tessenderloseweg. De regelmatige lezer weet dat ik dit project zeer genegen ben. Ik bedankte Patrick dan ook voor het forum dat ik (alweer) kreeg om over dit mooi project te spreken en antwoordde vriendelijk zijn vragen.

Zo eindigde deze raadszitting even na 23u.

Ik wens iedereen alvast een zeer prettig eindejaar. De volgende gemeenteraad is pas op 5 februari 2018. Ondertussen gaan we niet stilzitten, maar voor een verslag van een volgende gemeenteraad is het dus even wachten.