Gemeenteraad 6 februari 2017

11 februari 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

Op de eerste gemeenteraad van 2017 keurden we 2 belangrijke RUP's (Ruimtelijke UitvoeringsPlan) goed. Ten eerste, de herbestemming van woonuitbreidingsgebied in Bel naar landbouw en ten tweede, de herbestemming van FC Punt-Larum naar zone Axion en de regularisering van KFCV Alberta in Winkelomheide. Verder stonden er een aantal kleinere dossiers op de agenda.

Op de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar kregen we 25 agendapunten te verwerken. Hiervan zijn steeds een aantal formeel van aard.

Volgende waren de - wat mij betreft - belangrijkere dossiers:

 • RUP landbouwzone Bruul (zie ook "Wat is een RUP?" onderaan dit artikel)
  • In Bel wordt woonuitbreidingsgebied omgezet naar landbouwgebied aan Bruul. In 2006 werd in het structuurplan reeds geschreven dat dit gebied bevroren is en nu heeft het bestuur dit ook verder geofficialiseerd. Argumentatie is dat de landbouwer in deze zone zo bedrijfszekerheid krijgt (ook zijn bedrijf lag in woonuitbreidingsgebied en dus zonevreemd) en dat in Bel meer dan voldoende bouwplaats aanwezig is. Zeker in het kader van verdichting (de zogenaamde betonstop) was het zeer onwaarschijnlijk dat hier ooit nog gebouwd zou worden.
  • Als schepen van landbouw ben ik erg blij met de bedrijfszekerheid die we het landbouwbedrijf kunnen geven. Echter, ik zou persoonlijk niet zover gegaan hebben om de andere percelen ook te herbestemmen. Doch, gezien het feit dat deze gebieden al bevroren waren is dit eigenlijk een bevestiging van wat de stad hiermee wil en kan je zeggen dat het bestuur zijn kop niet in het zand steekt. Het is ook zo dat het landbouwbedrijf dan middenin het woonuitbreidingsgebied ligt. Het is dan ook logisch dat we gronden daarrond niet helemaal gaan verkavelen.  Gezien het dossier zo ver gevorderd was en de argumenten die ik aanhaal heb ik het dus mee goedgekeurd. Ik ben ook een voorstander van het bewaren van de bestaande groene ruimte en moedig verdichting aan! Alle info over het RUP vindt u trouwens hier.
 • RUP FC Punt-Larum en KFCV Alberta
  • Aan Axion zal FC Punt-Larum hun nieuwe thuisbestemming krijgen. We zullen er een heuse sportsite bekomen, waar later ook een tweede sporthal kan gerealiseerd worden (niet mee in dit RUP). Er worden heel wat sportvelden gerealiseerd en tevens parking aangelegd.
  • Aan de huidige terreinen van Alberta zal ook een hele sportzone gerealiseerd kunnen worden en Alberta is eindelijk zeker van zijn bestemming. Tevens zal er ook plaats zijn om speelbos te realiseren. Kortom, dit wordt een mooie site voor Winkelomheide.
  • Als CD&V zijn we erg blij dat deze clubs eindelijk zekerheid krijgen. In het algemeen dragen we de sportclubs dan ook een erg warm hart toe. Met CD&V zetten we al jarenlang in om systematisch de clubs hun definitieve vergunde bestemming te laten krijgen (zie Beekhoek, kayakclub, St Dimpna, ...).
  • Meer info over de RUPS vindt u trouwens hier.
 • Als schepen van wonen stonden nog 2 dossiers op de agenda:
  • Het lokaal toewijzingsreglement werd gewijzigd. Dit reglement bepaalt welke mensen voorrang krijgen inzake sociaal wonen. Enkele adressen voor de doelgroep "personen met een handicap" werden op vraag van het MPI gewijzigd omdat zij liever hebben dat deze personen verdeeld zitten over Geel en niet samen in 1 blok. Uiteraard ga ik hier graag op in.
  • Het leegstandsreglement werd gewijzigd, gezien de Vlaamse regering de meeste bepalingen rond leegstand in het Grond- en pandendecreet heeft geschrapt. Wij willen als stad blijven inzetten op het vermijden van leegstand en pasten daarom ons reglement aan zodat we hierop kunnen blijven werken.
 • Volgende interpellaties vanuit de oppositie stonden op de agenda:
  • Rosa Van Cleempoel (Vlaams Belang) meent te weten dat Meerhout vragende partij is om de weg tussen Mol en Meerhout over te nemen van het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) om - als deze eenmaal een gemeenteweg is - dan hierop een tonnenbeperking in te voeren. Dit zou betekenen dat het vrachtvervoer waarschijnlijk richting Geel moet gaan om dan naar de E313 zijn weg te zoeken.
   Rosa kreeg als antwoord dat hier inderdaad gesprekken over zijn.
   Ikzelf volg Rosa helemaal en wil dat de Stad dit goed opvolgt. Het kan niet zijn dat gemeenten zulke belangrijke verbindingswegen afsluiten van zwaar vervoer om hier dan andere gemeenten mee te belasten.
  • Luc Verguts (Open-VLD) maakt zich zorgen over de "vervuilende" bussen van de Lijn die in Antwerpen geweerd worden en naar de Kempen verhuizen.
   Ik ondersteun Luc in zijn ongerustheid. Schijnbaar is het zo dat in Geel geen bus zal terechtkomen van deze bussen. Tevens zouden deze ook nog maar beperkt in de tijd in roulatie zijn (max 1 jaar).
   Luc informeerde ook naar de intenties van de stad om hier een lage-emissiezone te installeren. Hierop hebben we geantwoord dat er nog niet dadelijk plannen zijn in die richting.
   Dit kan ik ondersteunen. Ik denk niet dat we in Geel hier nu al aan toe zijn. Ik kan me voorstellen dat binnen 5 jaar de wereld er mogelijk anders uit ziet dus we volgen dit zeker verder op.

De gemeenteraad was voor een keer op een uurtje gedaan. Heeft u ook eens zin om de gemeenteraad bij te wonen? Dit moet u zeker eens doen! Je leert altijd bij over waar we met de stad mee bezig zijn. De vergaderdata vindt u op de website van Stad Geel (deze link).

Wist u trouwens dat u de agenda, verslagen en zelfs audioverslag kan vinden op de website van de stad? Zie deze link.

Wat is een Ruimtelijk UitvoeringsPlan?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP, is in Vlaanderen een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Een RUP vervangt altijd het bestaande gewestplan.

Een RUP kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest. Men spreekt dan ook over gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen. Een RUP kadert steeds in de uitvoering van de bestaande ruimtelijke structuurplannen en mag hier niet mee in strijd zijn.

Een goedgekeurd RUP bevat stedenbouwkundige voorschriften op basis waarvan bv. stedenbouwkundige vergunningen kunnen worden afgeleverd.
Bron: Wikipedia :-)